Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Centrum Usług Społecznych w Goleniowie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zaświadczenia o dochodach do Programu „Czyste powietrze”


 

Od 1 sierpnia 2021r. do dnia opublikowania obwieszczenia prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych, nie będą wystawiane zaświadczenia o dochodach dla rolników.

Osoby ubiegające się o podwyższony poziom dofinansowania z programu „Czyste Powietrze” muszą dołączyć zaświadczenie o dochodach do wniosku o dotację. Dotyczy to nie tylko samych beneficjentów ale także członków ich gospodarstw domowych, którzy uzyskali dochody z pracy w gospodarstwie rolnym.

Aby ustalić przeciętny miesięczny dochód, przyjmuje się, że z 1ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w obwieszczeniu prezesa GUS-u. W związku z tym, że obwieszczenie prezesa GUS-u w sprawie przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych w 2020r. zostanie opublikowane do 23 września 2021r., wydanie zaświadczenia do tego dnia nie będzie możliwe. Przerwa w wydawaniu zaświadczeń o dochodach dla rolników potrwa najpóźniej do 23 września 2021r.


 

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Czyste powietrze”, tylko przy podwyższonym poziomie dofinansowania musi posiadać zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego. Wzór żądania o wydanie zaświadczenia oraz wzór zaświadczenia o wysokości przeciętnego dochodu niezbędny do dofinansowania z w/w funduszu został określony w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. z 2020 poz.1713). Wzór żądania/wniosku o wydanie niniejszego zaświadczenia należy pobrać z zakładki WNIOSKI-CZYSTE POWIETRZE.

W związku z powyższym informujemy, iż na wniosek osób zainteresowanych Dział Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Goleniowie będzie wydawał zaświadczenia niezbędne do uzyskania dofinansowania w ramach programu „Czyste powietrze”.

Regulacje dotyczące wydawania zaświadczenia, przewidują w szczególności, że:

1. osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania do WFOŚIGW może złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego;

2. dochodem jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 Ustawy o świadczeniach rodzinnych;

3. gospodarstwo domowe tworzą:

a) osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo

b) osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe);

4. wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

a) przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia - w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku,

b) ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia - w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku;

5. do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego stosuje się przepisy art. 5 ust. 8-9 UoŚR, przy czym ilekroć w tych przepisach mowa jest o:

a) rodzinie - rozumie się przez to gospodarstwo domowe,

b) gospodarstwie rolnym - rozumie się przez to gospodarstwo rolne, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333);

6. do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stosuje się odpowiednio przepis art. 5 ust. 7a UoŚR;

7. żądanie wydania zaświadczenia zawiera następujące dane wnioskodawców oraz członków jej gospodarstwa domowego:

a) imię i nazwisko,

b) numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL - numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość,

c) adres miejsca zamieszkania

d) adres poczty elektronicznej wnioskodawcy lub numer telefonu wnioskodawcy, o ile je posiada;

8. w zaświadczeniu podaje się wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wskazuje się, czy dochód ten dotyczy członka gospodarstwa domowego jednoosobowego, czy gospodarstwa domowego wieloosobowego;

Czyste Powietrze – Program Czyste Powietrze

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Łyszyk 10-09-2021 10:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Łyszyk 10-09-2021
Ostatnia aktualizacja: Joanna Łyszyk 10-09-2021 11:25