Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Centrum Usług Społecznych w Goleniowie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Z bezradności do aktywności

Projekt systemowy „Z bezradności do aktywności” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej.

Celem ogólnym projektu realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleniowie jest poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo oraz ograniczenie liczby dzieci kierowanych do opieki zastępczej. Liderem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie a jego realizacja potrwa do 2013r.

Cele szczegółowe:

 • zaktywizowanie zawodowe uczestników projektu;
 • podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w kursach;
 • nabycie umiejętności komunikacji społecznej i aktywnego poszukiwania pracy;
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz nieradzącymi sobie w prowadzeniu gospodarstwa domowego poprzez skierowanie do pracy z rodzinami asystentów rodziny.

Podsumowanie realizacji projektu w 2012r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleniowie w 2012r. realizował kolejną edycję projektu systemowego „Z bezradności do aktywności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wzorem poprzednich lat, działania podjęte w projekcie skierowane zostały do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, mających trudności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VII, Poddziałanie 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Celem projektu wdrażanego na terenie Gminy Goleniów jest ułatwienie osobom korzystającym z pomocy społecznej dostępu do rynku pracy oraz szeroko rozumiana integracja społeczna.

W 2012r. udział w projekcie wzięło 40 osób. Wsparciem asystenta rodziny objętych zostało 14 rodzin.  Asystentura rodzin, nowatorska metoda w pomocy społecznej skierowana jest do rodzin, w których występują problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Działania asystenta rodziny zmierzają do usamodzielnienia rodziców niewydolnych wychowawczo i pozostawienia dzieci w rodzinie.

Uczestnicy projektu spotykali się cyklicznie na zajęciach grupowych z psychologiem i doradcą zawodowym. Łącznie odbyło się zajęć z psychologiem – 22 i  z doradcą zawodowym – 19. Uczestnicy mieli również możliwość skorzystania z indywidualnych porad psychologicznych.

Zadania skierowane do beneficjentów ostatecznych zrealizowane zostały zgodnie z założeniami instrumentów aktywnej integracji: społecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej. Zrealizowane zostały:

 • kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe - prawo jazdy – 4 osoby, operator wózków jezdniowych – 3 osoby, podstawy obsługi komputera – 3 osoby, kasa fiskalna – 3 osoby
 • warsztaty „Zrób to sam” – 6 rodzin
 • warsztaty „ABC higienicznego stylu życia” – 12 rodzin
 • warsztaty kompetencji wychowawczych – 12 osób
 • warsztaty wizażu – 15 osób
 • warsztaty „Mamo, tato co Wy na to” – 3 spotkania dla rodziców i dzieci
 • wyjazd integracyjno-szkoleniowy do Trójmiasta – 24 osoby
 • wyjazd integracyjny do Kołobrzegu – 32 osoby
 • wyjazd integracyjny do Zieleniewa – 42 osoby
 • wieczór kulturalny w Szczecinie: wyjazd do teatru – 21 osób
 • wieczór kulturalny w Szczecinie: wyjazd do opery – 22 osoby
 • wykłady z cyklu „Mini wykład o maksi sprawie” – 13 osób
 • spotkanie Mikołajkowe – 17 osób dorosłych + 38 dzieci

Z zaplanowanych form wsparcia korzystali nie tylko uczestnicy projektu ale również osoby z ich otoczenia życiowego.

W dniu 17.12.2012r. odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu. Wartość projektu w 2012r. wyniosła 296 989,63zł

Podsumowanie realizacji projektu w 2011r.

W roku 2011, OPS w Goleniowie po raz kolejny realizował projekt systemowy „Z bezradności do aktywności”. Na etapie rekrutacji do udziału w projekcie komisja zakwalifikowała 24 osoby i 6 rodzin. Łącznie w danym roku wzięło udział 34 uczestników. Działania podejmowane w projekcie skierowane zostały do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, mających problemy w sprawach opiekuńczo – wychowawczych. Założeniem projektu było ułatwienie osobom bezrobotnym dostępu do rynku pracy oraz szeroko rozumiana integracja społeczna.

Największym wyzwaniem dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu było zorganizowanie Konferencji Grupy Rodzinnej i zaangażowanie członków rodziny w samodzielne rozwiązanie występujących problemów. KGR jako nowa forma aktywnej integracji w pomocy społecznej, po raz pierwszy pojawiła się w realizowanym projekcie.

Wsparciem asystenta rodziny objętych zostało 6 rodzin, w których występowały problemy opiekuńczo - wychowawcze i w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Uczestnicy projektu spotykali się cyklicznie na zajęciach grupowych z psychologiem i doradcą zawodowym. Łącznie odbyło się 19 zajęć z psychologiem i 14 zajęć z doradcą zawodowym. Odbył się również cykl spotkań w ramach działania „Szkoła dla Rodziców”. Zajęcia w formie warsztatów skierowane zostały do rodziców, którzy chcieli wzmocnić swoje kompetencje wychowawcze. W sumie odbyło się 18 spotkań. Poza tym, beneficjenci uczestniczący w w/w projekcie, mieli możliwość spotkania się w zależności od potrzeb,  indywidualnie z: psychologiem, doradcą zawodowym oraz prawnikiem

W ramach realizowanego projektu odbyły się wykłady z cyklu „Mini wykład o maksi sprawie”. Pierwsze spotkanie dotyczyło profilaktyki chorób narządów płciowych i piersi. Tematem kolejnych wykładów były zagadnienia dotyczące profilaktyki chorób nowotworowych, odpowiedzialnego rodzicielstwa oraz szkodliwości palenia tytoniu. Wykłady z cyklu „Mini wykład o maksi sprawie” spotkały się z ogromnym zainteresowaniem ze strony uczestników projektu. Łącznie z w/w cyklu zrealizowano 4 spotkania.

Uczestnicy projektu ukończyli niżej wymienione kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe i przyczyniające się do wzrostu konkurencyjności na rynku pracy:

 • palacz pieców centralnego ogrzewania – 2 osoby
 • obsługa kasy fiskalnej – 2 osoby
 • kucharz małej gastronomii – 2 osoby
 • podstawy obsługi komputera – 2 osoby
 • nauka języka niemieckiego – 3 osoby
 • podstawy decoupage i inne formy zdobienia – 1 osoba

Jednym z działań zrealizowanych w ramach projektu w 2011 roku były warsztaty „ABC higienicznego stylu życia”. Celem warsztatów było poznanie podstawowych zasad higieny, oraz uświadomienie znaczenia zdrowego stylu życia. Zajęcia przeprowadzone zostały z rodzinami współpracującymi z asystentem rodziny. Przedsięwzięcie rozpoczęło się zajęciami teoretycznymi z zakresu zdrowia, higieny i czystości. Podczas spotkania w mieszkaniach rodzin, przekazano zakupione środki higieniczno-czystościowe i udzielono instruktażu prawidłowego ich zastosowania. Zgodnie z założeniami, warsztaty ukończyło 6 osób.

Podczas realizacji projektu podjęto również szereg działań skierowanych do dzieci. Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleniowie przy współpracy z Goleniowskim Domem Kultury, zrealizował 3 jednodniowe warsztaty z elementami pedagogiki zabawy „Mamo, Tato, co Wy na to”. Głównym celem podjętych przez realizatorów działań było wspieranie rozwoju dzieci poprzez wspólne zabawy z rodzicami. 

Ponadto dzieci uczestników projektu miały możliwość wypoczynku letniego. Łącznie 10 dzieci wyjechało na kolonie letnie do Rewala.

W dniu 19.12.2011r. odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu.

Podsumowanie realizacji projektu 2010r.

W roku 2010, który był kolejnym okresem realizacji projektu systemowego „Z bezradności do aktywności” przez OPS w Goleniowie, łącznie wzięło udział 33 uczestników. Na etapie rekrutacji do udziału w projekcie komisja zakwalifikowała 20 osób i 6 rodzin. Uczestnicy projektu to przede wszystkim osoby bezrobotne bądź nieaktywne zawodowo, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, mające problemy w sprawach opiekuńczo – wychowawczych. Założeniem projektu było ułatwienie osobom bezrobotnym dostępu do rynku pracy oraz szeroko rozumiana integracja społeczna.

Największym wyzwaniem dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu były rodziny, które współpracowały z asystentem rodziny. Asystent rodziny, jako nowa forma aktywnej integracji w pomocy społecznej, po raz pierwszy pojawił się w realizowanym projekcie.

Uczestnicy projektu spotykali się cyklicznie z psychologiem oraz doradcą zawodowym. Spotkania odbywały się w dwóch grupach, każda składająca się z dziesięciu osób. Łącznie odbyło się 16 zajęć z psychologiem i 14 zajęć z doradcą zawodowym.

Poza tym, beneficjenci uczestniczący w projekcie realizowanym przez OPS w Goleniowie mieli możliwość spotkania się indywidualnie z: psychologiem, doradcą zawodowym oraz prawnikiem. Odbyła się również jednorazowo bezpłatna prelekcja kuratora zawodowego. Prelekcja dotyczyła aktów prawnych kodeksu rodzinnego, spotkała się z ogromnym zainteresowaniem ze strony uczestników projektu.

Uczestnicy projektu mieli możliwość ukończenia kursu, mającego podnieść ich atrakcyjność na rynku pracy:

 • prawo jazdy – 3 osoby
 • obsługa kasy fiskalnej – 5 osób
 • kucharz małej gastronomii – 5 osób
 • Bukieciarz- florysta – 1 osoba

Jednym z działań zrealizowanych w 2010 rok były również warsztaty remontowo – budowlane „Zrób to sam”, których celem była poprawa warunków mieszkaniowych rodzin współpracujących z asystentem rodziny. Uczestnicy projektu, pod czujnym okiem specjalistów odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg warsztatów, samodzielnie wykonali zaplanowane prace. Przedsięwzięcie rozpoczęło się zajęciami teoretycznymi z zakresu BHP. Zgodnie z założeniami, warsztaty ukończyło 6 osób. 

Uczestnicy projektu brali udział w następujących przedsięwzięciach:

 • 10.08.2010 r. – wyjazd do Dziwnówka grupy współpracującej z asystentem rodziny,
 • 15 – 16.11.2010 r. – wyjazd integracyjno – szkoleniowy do Poznania,
 • 25.11.2010 r. – wyjazd na spektakl „Przyjazne dusze” w Teatrze Polskim w Szczecinie.

W ramach realizowanego projektu podjęto również szereg działań skierowanych do dzieci uczestników projektu. Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleniowie przy współpracy z Goleniowskim Domem Kultury, zrealizował 4 jednodniowe warsztaty z elementami pedagogiki zabawy „Mamo, Tato, co Wy na to”.Głównym celem podjętych przez realizatorów działań było wspieranie rozwoju dzieci poprzez wspólne zabawy z rodzicami. 

Odbył się również cykl spotkań w ramach działania „Szkoła dla Dzieci i Rodziców”. Zajęcia w formie warsztatów odbywały się w przedszkolu „Stokrotka”. Adresowane były do rodziców i dzieci w  wieku od 5 – 14 lat. W sumie odbyło się 17 spotkań.

Ponadto dzieci uczestników projektu miały możliwość wypoczynku letniego. Łącznie 14 dzieci wyjechało na kolonie letnie do:

 • Zakopanego – 10 osób
 • Mrzeżyna – 4 osoby

Uczestnicy projektu brali udział w pikniku integracyjnym w dniu 26.05.2010r. oraz w konferencji podsumowującej projekt, która odbyła się 07.12.2010r. w restauracji „Atria”.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator serwisu 16-06-2021 14:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-06-2021
Ostatnia aktualizacja: - 16-06-2021 14:46