Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Centrum Usług Społecznych w Goleniowie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

7.1 Aktywna integracja w Gminie Goleniów

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Opis projektu

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 80 osób (54 K -samotnych matek, kobiet, 26 M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Gminy Goleniów - do 30.06.2019.
Dla każdej z osób zaplanowana została realizacja indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej na którą składa się szereg zadań począwszy od wsparcia psychologicznego po staże zawodowe w przedsiębiorstwach.

80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uzyska wsparcie. Będzie to 39 os biernych zawodowo i 41 bezrobotnych, wszyscy to os lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społ. W tym:

 • 17 osób niepełnosprawnych otrzyma wsparcie (9 o stopniu umiark. i lekkim, 8 o znacznym stopniu niepełnospr., z niepełn. intelekt., z niepełn. sprzężonymi)
 • 25 osób uzyska wsparcie brokera edukacyjnego i kwalifikacje potwierdzone certyfikatem zewnętrznym ( np. prawo jazdy, spawacz, wózki widłowe)
 • 14 osób nieletnich (8K, 6M) wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości weźmie udział w programach rewalidacji/resocjalizacji
 • 20 osób uzyska skierowanie na staże
 • 14 osób znajdzie pracę i utrzyma ją przez minimum 3 miesiące

Aktywizacja społeczna

 • Każdy Uczestnik Projektu zostanie objęty wsparciem pracownika socj. śr. 20 h/UP (dla każdego UP min. 6h), który będzie pomagał UP we wzmacnianiu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpow. ról społ. i tworzenie warunków sprzyjających ku temu. Prac. socj. odpowiada za pracę socj., stworzenie i podpisanie z każdym UP kontraktu soc. (zg. z art. 108 ustawy o pomocy społ., dla niepełnoletnich – podpis. przez opiekuna prawnego i os. niepełnoletnią), który ma na celu rozwiązywanie problemów UP, tworzony jest w celu ustalenia ścieżki reintegracji społ. – ZAW (dla każdego UP min. 3 instrumenty aktywnej integracji) dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego UP. Kontrakt socjalny zostanie zrealizowany przez działania w projekcie (np. staże, PAL). Os bezrobotnym, dla których ustalono I lub II profil pomocy są świadczone jedynie usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym i zdrowotnym.
 • Dla każdego UP przewidziano wsparcie psychologa (wykszt. wyższe, min. 2 letnie dośw. zaw.), średnio 6h/UP, min. 2h/ UP. grup. trening umiejętności społ. (8 gr x 10 os x 8 h/gr), zapewniony catering i materiały informacyjne.
 • Dla 40 UP przewidziano trening ekonomiczny ; problemy z regulowaniem zadłużenia (4 gr x 8h x 10 UP, catering i materiały informacyjne).
 • Dyżury w OPS mediatora (min. 4h/mc) i prawnika (4 h/mc).
 • Asystent rodziny dla max 8 rodzin w tym samym czasie, wskazanych przez pracownika socjalnego
 • 16 kobiet (samotnych matek, które wychowują samotnie dzieci, lub w ciąży,) przewidziano warsztaty psychologiczno-pedagogiczne (8 K w I roku real. proj, 8 w II). Organizowane raz w m-cu, (2gr x 8os x 11 warsztatów x 3h), zapewniona przerwa kawowa i niezbędne materiały.
 • Dla 16 samotnych matek i ich dzieci zostaną zorg. warsztaty: „Mamo, co Ty na to?". Organizowane raz w mcu, (2gr x 8os x 11 warsztatów x 3h), zapewniona przerwa kawowa i niezbędne materiały.

Działania animatora społeczności lokalnej

Działalność animatora środowiska lokalnego (20h/mc x 22 mce), który będzie pobudzał oddolną inicjatywę aktywności społ. Wymagania: wykształcenie wyższe,min. 2 letni staż pracy z os wykl./zagr. wykluczeniem społ., dośw. w real. przedsięwzięć na rzecz lokalnej społeczności, znajomość środowiska lokalnego, wysokie umiejętności interpersonalne. Animator będzie odpowiedzialny m.in. za prowadzenie działań aktywizujących i integrujących społeczność lokalną, dokonywanie analizy i oceny zjawisk społecznych, animowanie nowych inicjatyw, promowanie działań realizowanych w ramach Projektu, organizację imprez środowiskowych dla UP i otoczenia UP, opracowanie i wdrożenie Programu Aktywności Lokalnej. Praca animatora będzie polegała przede wszystkim na uczestnictwie w życiu społeczności lokalnej, spotkaniach z jej przedstawicielami, a także na wdrażaniu niezbędnych działań do poprawy sytuacji społeczności lokalnej. Animator będzie zbierał informacje na temat potrzeb lokalnej społeczności, angażował różnego typu instytucje (np. NGO) we wsparcie społeczności i prowadzenie akcji do niej skierowanych. Animator społ. Lokalnej będzie odpowiedzialny za opracowanie i zrealiz. PAL. Animator, znając społeczność lokalną, w tym UP i ich otoczenie, i jej potrzeby, będzie w stanie przeprowadzić pogłębioną diagnozę społ. i zaproponować działania, które będą zmierzać do rozwiązania problemów i zachęcenia środowiska do aktywności i integracji. Dzięki pracy animatora , w prace na rzecz społeczności zostaną włączeni UP i ich otoczenie (głównie rodziny). Wynika to przede wszystkim z konieczności pokazania UP, iż ich działania mają realny wpływ na ich życie. UP włączeniu w działania społeczności lokalnej nabędą poczucie sprawstwa, zwiększy się ich motywacja do aktywności, w tym zawodowej.

Program Aktywności Lokalnej

PAL będzie real. w zaniedbanych społecznościach lokalnych, będzie stanowić dla nich szansę na ograniczenie negatywnych skutków tego stanu rzeczy. Real. będą dwa PAL skupione na obszarach problemowych, np. w obrębie ul. Mikołajczyka, Mickiewicza, czy Chopina. Oba PAL będą nakierowane głównie na wsparcie nieletnich z ośrodków kuratorskich. W PAL weźmie udział min. 14 UP niepełnoletnich oraz ich otoczenie. Realizacja PAL zachęca członków społeczności lokalnej do samorozwoju, uczenia się i aktywności, pobudza stosunki międzyludzkie, poczucie przynależności i zainteresowanie się sprawami wspólnoty, dlatego zdecydowano się na jego włączenie do proj. PAL będzie określać: diagnozę opartą na wskaźnikach lub badaniach uzasadniającą wybór środowiska zagroż. wykl. społ. i wymagającego wsparcia, cele i przewidywane rezultaty PAL, adresatów, opis planowanych działań i metody realizacji PAL, czas trwania i harmonogram, sposób finansowania PAL, podział odpowiedzialności za realizację poszczególnych części składowych.

W ramach PAL przewiduje się możliwość zastosowania: zasiłków i pomocy w naturze; środowiskowej pracy socjalnej; instrumentów aktywnej integracji; prac społecznie użytecznych; działań o charakterze środowiskowym. W PAL w proj zost. zastosowane co najmniej 4 instrumenty aktywnej integracji, każdy z UP musi skorzystać z co najmniej jednego instrumentu aktywnej integracji. PAL nie przewiduje wyłącznie środowiskowej pracy socj. i działań o charakterze środowisk. Lub wyłącznie środow. Dobór instrumentów będzie adekwatny do potrzeb i możliwości UP, spośród wszystkich opisanych w zadaniach w proj (wstępne założenia: wsparcie pracown. socj., psychologa, warsztaty dla nieletnich, wykonywanie drobnych remontów, napraw, prac porządk., nabycie kompetencji/kwalifikacji przez UP i potwierdzenie ich certyfikatem). Celem PAL będzie m.in. podniesienie poziomu aktywności mieszkańców oraz instytucji lokalnych na rzecz samodzielnego rozwiązywania ważnych problemów społ., zapobieganie marginalizacji osób i rodzin poprzez wyrównywanie szans dla grup marginalizowanych, podejmowanie inicjatyw na rzecz podniesienia jakości życia społeczności lokalnej.

W proj przewidziano organizację 4 spotkań integracyjnych (pikniki integracyjne), w których będą uczestniczyć UP, ich otoczenie, mieszkańcy i przedstawiciele lokalnych instytucji i NGO. Przewidziano także środki na realizację 2 przedsięwzięć społ. w kwocie 25 tys zł każde. Z doświadczeń wnioskodawcy wynika, iż społeczności lokalne wybierają bardzo różne przedsięwzięcia społ. do realizacji – czasem jest to stworzenie siłowni zewnętrznej czy boisk, czasem zaś niezbędne są bardziej warsztaty np. hamowanie agresji, przeciwdziałanie narkomanii.

Aktywizacja zdrowotna

Dla 17 os niepełnospr. przewidziano sfinansowanie części kosztów zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych zg. z potrzebami os z niepełnosprawnościami. Zaplanowano śr. 10 h zajęć indywidualnych z fizjoterapeutą/rehabilitantem. Wymagania: wykszt. średnie, min. 3 letnie doświadczenie zaw. w rehabilitacji/fizjoterapii, ukończone szkolenia/kursy/studia z zakresu rehabilitacji/fizjoterapii i pokrewne. Do aktywizacji zdrowotnej będzie kierował pracownik socjalny, który w kontrakcie socjalnym zawrze odpowiednie zapisy. Sesje fizjoterapeutyczne będą przeprowadzane w domach UP, OPS lub innych dogodnych miejscach.

Aktywizacja edukacyjna

Działania związane z dostosowaniem kwalifikacji/ kompetencji 30 UP do potrzeb rynku pracy: zajęcia w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji i umiejętności zaw. oraz/lub kursy podnoszące kwalifikacje zaw. Tematyka kursów/szkoleń (SZK) będzie określana na podst. kontraktu, monitoringu lokalnego rynku pracy i współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami i dobierana do indywidualnych potrzeb UP. Zostanie zatrudniony Broker Edukacyjny, (6h/UP), dobiera kierunek, rodzaj i poziom szkolenia, kursu lub studiów oraz ustala indywidualną ścieżkę edukacyjną, biorąc pod uwagę aktualne potrzeby rynku. Równocześnie broker musi uwzględniać kwalifikacje klienta oraz indywidualne możliwości psychologiczne i ekonomiczne. Średnia kwota szkolenia - 2500zł uwzględnia wszystkie koszty (m.in. szkolenie, materiały szkoleniowe, zwrot k. dojazdu, koszt egzaminu). Przewidziano także stypendium szkoleniowe. Wnioskodawca zakłada, iż wsparcie szkoleniowe nie może być krótsze niż 20 h.

Aktywizacja zawodowa

40 UP – pomoc w znalezieniu/zmianie zatrudnienia, przewidziano grupowe doradztwo zaw. Spotkania grup. (16h/gr, 4 gr po 10 osób, 2 x 8 h) odbywające się w OPS.

Dla 20 UP przewidziano staże zaw., u których ta forma wsparcia została zdentyf. jako niezbędna do poprawy sytuacji na rynku pracy (po konsultacji z właściwym PUP w przypadku, gdy klientem jest osoba bezrobotna). Będą to staże w spółdzielni socjalnej lub innym podmiocie, również w przedsiębiorstwie (jeden opiekun dla max.3 UP, wynagrodzenie 500 zł/mc). Stażyście przysługuje m-czne stypendium w wysokości nie większej niż kwota min. wynagrodzenia naliczane proporcjonalnie do h stażu zrealiz. przez stażystę (wypłata z dołu, obliczana comiesięcznie na podst. list obecności, zwolnień L4 itp.). Staże realiz. zg. z harmonogramem będą trwać 6 mcy, w wymiarze 40h/tydz (8h/dzień) dla pełnosprawnych/niepełn. o stopniu lekkim i 35h/tydz (7h/dzień) dla niepełnospr. ze stopniem znacznym i umiarkowanym. Każdemu stażyście będzie przysługiwało dodatkowe wsparcie (np. koszty dojazdu, odzież ochronna) do kwoty 1000 zł/ UP.

Pośrednik pracy będzie odpowiedzialny za przedstawienie min. 3 oferty pracy dla UP, co daje 120 ofert pracy. Łącznie przewidziano 8h/UP wsparcia dla 40 UP.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator serwisu 16-06-2021 14:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-06-2021
Ostatnia aktualizacja: - 16-06-2021 14:51